Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 1/2020

Rejestracja podziału spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr: 1/2020

Data sporządzenia: 02.01.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Rejestracja podziału spółki zależnej od Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., w którym Spółka informowała o przyjęciu Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 („Strategia”), raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 19 marca 2019 r., w którym Spółka poinformowała o rozpoczęciu szczegółowego przeglądu opcji zmian w strukturze korporacyjno-organizacyjnej oraz w strukturze aktywów Grupy CIECH, raportu bieżącego nr 42/2019 z dnia 11 października 2019 r., w którym Spółka poinformowała o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do obszaru biznesowego Żywice, raportu bieżącego nr 45/2019 z dnia 31 października 2019 r., w którym Spółka informowała o przyjęciu przez spółki bezpośrednio zależne od Emitenta, CIECH Sarzyna S.A. („CIECH Sarzyna”) oraz CIECH Żywice sp. z o.o. („CIECH Żywice”), planu podziału CIECH Sarzyna poprzez przeniesienie obszaru biznesowego Żywice („BU Żywice”) do CIECH Żywice („Plan Podziału”) oraz raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. dotyczącego przyjęcia koncepcji reorganizacji Grupy CIECH, informuje, że w dniu 2 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”) zarejestrował podział CIECH Sarzyna („Podział”).

Podział został dokonany poprzez wydzielenie BU Żywice do CIECH Żywice.

Jak informowała Spółka w raporcie bieżącym nr 45/2019 z dnia 31 października 2019 r Podział ma na celu realizację zasadniczego celu wynikającego ze Strategii, tj. stworzenie efektywnego i zdywersyfikowanego holdingu chemicznego generującego długookresowo pozytywną wartość dla akcjonariuszy. Podział umożliwia dalsze kroki w ramach rozpoczętego przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do BU Żywice.

Jednocześnie, w następstwie zarejestrowania Podziału, Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego CIECH Żywice z kwoty 55.500 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) o kwotę 3.678.350 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), tj. do kwoty 3.733.850  zł (trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 73.567 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, które to udziały zostały w całości przyznane Emitentowi.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry