Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 2/2020

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zwołanego na 23 stycznia 2020 roku

Raport bieżący nr: 2/2020

Data sporządzenia: 03.01.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zwołanego na 23 stycznia 2020 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku ze złożonym przez akcjonariusza KI Chemistry S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”), w trybie art. 401 § 1 ksh, żądaniem uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 stycznia 2020 roku, godz. 10.00, które odbędzie się przy ul. Wspólnej 62 w Warszawie, przekazuje oświadczenie Zarządu Spółki o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z ogłoszeniem o zmianie porządku obrad.

Zarząd Spółki przekazuje także projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszonej przez Akcjonariusza oraz zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


.pdf Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ

.pdf Oświadczenie Zarządu CIECH S.A.

.pdf Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ

.pdf Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza

Do góry