Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 4/2020

Podjęcie decyzji o zapłacie za zobowiązanie podatkowe

Raport bieżący nr: 4/2020

Data sporządzenia: 10.01.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Podjęcie decyzji o zapłacie za zobowiązanie podatkowe

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent” lub „CIECH”), informuje że w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta - CIECH Soda Polska S.A. (dalej: „Spółka Zależna” lub „CSP”) będąca następcą prawnym Cerium Finance Sp. z o.o. (dalej „Cerium Finance”), w związku z decyzją Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (dalej odpowiednio: „Decyzja II Instancji” i „Organ II Instancji”), w której  Organ II Instancji, w następstwie odwołania złożonego przez Spółkę Zależną, utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (dalej: „Decyzja I Instancji”) z dnia 30 sierpnia 2019 roku, określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2014 roku w kwocie 25.731.601 zł, z czego kwota spornego zobowiązania wynikająca z Decyzji I Instancji wynosi 25.277.408 zł („Zobowiązanie”), postanowiła dokonać wpłaty spornego Zobowiązania wraz z odsetkami, które na dzień publikacji niniejszego raportu wynoszą ok 10.011.000 zł.

Emitent informował o Decyzji II Instancji w raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku.

Decyzja dotycząca wpłaty drugi raz tej samej kwoty spornego Zobowiązania została podjęta w wyniku analizy sytuacji procesowej Spółki Zależnej oraz w celu uniknięcia przymusowej egzekucji w związku z uzyskanym przez pełnomocnika Spółki Zależnej negatywnym stanowiskiem komórki egzekucyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, odnośnie ewentualnej możliwości zaliczenia wpłaty podatku VAT, dokonanej na skutek złożenia przez Spółkę Zależną korekty rozliczenia VAT za lipiec 2018 roku, na poczet Zobowiązania wynikającego z Decyzji II Instancji oraz odsetek od tego Zobowiązania.

Jak informował Emitent w/w raporcie bieżącym wpłacona ponownie kwota podatku VAT powinna zostać odzyskana przez Spółkę Zależną najpóźniej po zakończeniu ewentualnego postępowania sądowo-administracyjnego (za grudzień 2014 roku) lub po zakończeniu ewentualnego postępowania nadpłatowego za lipiec 2018 roku.  

Spółka Zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się z Decyzją II Instancji oraz negatywnym stanowiskiem komórki egzekucyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Spółka Zależna i Cerium Finance uzyskały interpretacje podatkowe wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, do których się zastosowały, to jest uiściły już kwotę Zobowiązania. Spółka Zależna zamierza złożyć skargę na Decyzję II Instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1). 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry