Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 5/2020

Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Raport bieżący nr: 5/2020

Data sporządzenia: 17.01.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

CIECH S.A. („Emitent" lub „Spółka”) niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Raporty kwartalne:

  • skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe  - w dniu 27 maja 2020 roku
  • skonsolidowany raport za III kwartały 2020 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe – w dniu 18 listopada 2020 roku

Raport półroczny:

  • skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku, rozszerzony o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe – w dniu 8 września 2020 roku 

Raporty roczne: 

  • jednostkowy raport roczny za rok 2019 – w dniu 31 marca 2020 roku
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – w dniu 31 marca 2020 roku

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie").

Ponadto Emitent informuje, że:

  • skonsolidowane raporty kwartalne zostaną rozszerzone o elementy, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będą publikowane odrębne jednostkowe raporty kwartalne; 
  • skonsolidowany raport półroczny zostanie rozszerzony o elementy, o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będzie publikowany odrębny jednostkowy raport półroczny;
  • zgodnie z § 62 ust. 6 Rozporządzenia roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności emitenta i roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności grupy kapitałowej będą sporządzone w formie jednego dokumentu;  
  • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikowany raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za ostatni kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry