Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 9/2020

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący nr: 9/2020

Data sporządzenia: 31.01.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander S.A., zawiadomienie o następującej treści:

„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujemy, iż w związku z transakcjami nabycia akcji spółki Ciech S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, zawartych w dniu 23 stycznia 2020 r., Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander („Aviva OFE”) zwiększyła udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 24 stycznia 2020 roku Aviva OFE posiadał 2.586.513 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,91% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 2.586.513  głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,91% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 27 stycznia 2020 roku Aviva OFE posiadał 2.723.672 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,17% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 2.723.672 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,17% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Aviva OFE informuje, że:

- nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,

- nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,

- nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww ustawy.” 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej … - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry