Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 11/2020

Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną od Emitenta w sprawie nawiązania współpracy w zakresie budowy spalarni odpadów

Raport bieżący nr: 11/2020

Data sporządzenia: 28.02.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną od Emitenta w sprawie nawiązania współpracy w zakresie budowy spalarni odpadów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent” lub „CIECH”) informuje, iż w dniu 28 lutego 2020 roku pomiędzy CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu („dalej: „Spółka Zależna”) i REMONDIS Energy & Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „REMONDIS” oraz łącznie „Strony”) został podpisany list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy w zakresie realizacji inwestycji, polegającej na budowie przez REMONDIS spalarni odpadów komunalnych lub odpadów pochodzenia komunalnego (dalej odpowiednio: „List Intencyjny”, „Inwestycja”, „Spalarnia”). Wytwarzana w procesie termicznego przekształcania odpadów energia elektryczna oraz ciepło będą dostarczane przez REMONDIS do Spółki Zależnej. Współpraca ma na celu obniżenie ceny ciepła i zwiększenie dyspozycyjności źródła ciepła w zakładzie Spółki Zależnej. Emitent zakłada, że odbiór ciepła i energii elektrycznej pochodzącej ze Spalarni będzie miał pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy CIECH poprzez obniżenie ceny pary, kluczowego surowca/składnika przy produkcji sody kalcynowanej. Dodatkowo, wskutek współpracy Strony możliwe byłoby obniżenie emisji CO2 przez zakład produkcyjny Spółki Zależnej.
Inwestycja będzie prowadzona i w całości finansowana przez REMONDIS. Spółka Zależna zapewni natomiast niezbędną pomoc organizacyjną, techniczną i formalną przy prowadzeniu Inwestycji.

Przystąpienie do realizacji Inwestycji i rozpoczęcie współpracy Stron uzależnione jest od spełnienia się określonych warunków, w tym:

  1. uwzględnienia Spalarni na liście, która zostanie opublikowana przez Ministra właściwego do spraw środowiska w formie rozporządzenia (dalej: „Lista”);
  2. zawarcia przez Strony umowy na odbiór energii elektrycznej i ciepła, w której będą określone warunki finansowe oraz inne warunki dostaw (dalej: „Umowa”).

Po podpisaniu Listu Intencyjnego Strony zamierzają przystąpić do negocjacji Umowy. W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2020 roku Spalarnia nie zostanie uwzględniona na Liście - List Intencyjny wygasa w tej dacie.

Celem Stron jest rozpoczęcie dostaw ciepła oraz energii elektrycznej do Spółki Zależnej najpóźniej w 2026 roku. Strony zakładają odbiór przez Spółkę Zależną ciepła w okresie około 25 lat. Szacowana przez Spółkę Zależną minimalna wartość Umowy w okresie 25 lat wyniesie ok. 350 000 000 zł.

Emitent przewiduje, że współpraca dotycząca dostarczania ciepła ze Spalarni będzie analogiczna do rozwiązań funkcjonujących już w Grupie CIECH, gdzie podobna współpraca występuje w CIECH Soda Deutschland z dostawcą ciepła z grupy kapitałowej REMONDIS. 

Współpraca Stron wpisuje się w przyjętą przez Emitenta Strategię Grupy CIECH z dnia 5 grudnia 2018 roku (raport bieżący nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku) i działania Grupy mające na celu:

  1. zmniejszenie tzw. Carbon footprint (w tym szczególnie emisji CO2);
  2. dostosowanie miksu energetycznego do zmieniających się warunków rynkowych i trendów w zakresie ochrony środowiska oraz zakładaną neutralność w zakresie CO2 w Europie do 2050 roku oraz
  3. obniżenie ceny ciepła i zwiększenie dyspozycyjność źródła ciepła w zakładzie Spółki Zależnej w Inowrocławiu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry