Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 12/2020

Wniesienie skarg kasacyjnych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Raport bieżący nr: 12/2020

Data sporządzenia: 13.03.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Wniesienie skarg kasacyjnych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do pełnomocnika CIECH Soda Polska S.A., CIECH Cargo sp. z o.o. oraz CIECH Pianki sp. z o.o. (łącznie „Spółki Zależne”) wpłynęły odpisy skarg kasacyjnych złożonych do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (dalej „DIAS”) od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 roku (dalej odpowiednio: „Wyroki” i „WSA”), w których WSA uchylił decyzje DIAS  z dnia 27 sierpnia 2019 roku (dalej: „Decyzje”) odnoszące się do zaległości podatkowych Spółek Zależnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. w wysokości łącznie 8,2 mln zł. Na podaną kwotę zobowiązania podatkowego została już wcześniej utworzona rezerwa. Spółka informowała o Wyrokach w raporcie bieżącym nr 49/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku, zaś o zawiązanej rezerwie w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

W złożonych skargach DIAS wniósł o uchylenie zaskarżonych Wyroków i oddalenie skarg Spółek Zależnych od Decyzji DIAS, ewentualnie o uchylenie zaskarżonych Wyroków i przekazanie spraw do WSA do ponownego rozpoznania.

Spółka informowała o toczących się sprawach w raportach bieżących:

  1. nr 22/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku - informacja o decyzjach organu I instancji; 
  2. nr 24/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku - informacja o zawiązaniu rezerwy na podatek dochodowy oraz o dokonaniu odpisu na aktywo z tytułu podatku odroczonego oraz ujęciu rezerwy na odsetki za zwłokę;
  3. nr 38/2019 z dnia 9 września 2019 roku – informacja o Decyzjach.
  4. nr 49/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku – informacja o Wyrokach uchylających Decyzje. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry