Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 13/2020

Nawiązanie współpracy w zakresie budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów w zakładzie CIECH Soda Polska S.A. w Janikowie.

Raport bieżący nr: 13/2020

Data sporządzenia: 23.03.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Nawiązanie współpracy w zakresie budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów w zakładzie CIECH Soda Polska S.A. w Janikowie. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent” lub „CIECH”) informuje, iż w dniu 23 marca 2020 roku pomiędzy Emitentem, CIECH Soda Polska S.A. („dalej: „Spółka Zależna”), Budimex S.A. (dalej „Budimex”), EEW Energy from Waste GmbH (dalej: „EEW”), EEW Energy from Waste Polska sp. z o.o. (dalej: „EEW Polska”), FBSerwis S.A. (dalej: „FBSerwis”) oraz Gminą Janikowo został podpisany list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy w zakresie realizacji inwestycji polegającej na budowie przez EEW, EEW Polska i FBSerwis, na nieruchomości należącej do Spółki Zależnej, instalacji do termicznego przekształcania odpadów (dalej odpowiednio: „List Intencyjny”, „Inwestycja”, „Instalacja”).

Podstawowym celem Instalacji będzie zaopatrywanie zakładu produkcyjnego Spółki Zależnej, zlokalizowanego w Janikowie, w energię cieplną (parę technologiczną).

Emitent, podobnie jak w przypadku budowy spalarni na terenie zakładu produkcyjnego Spółki Zależnej zlokalizowanego w Inowrocławiu (Emitent informował o podpisaniu listu intencyjnego w tej sprawie raportem bieżącym nr 11/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku), zakłada, że nawiązanie niniejszej współpracy i odbiór energii cieplnej pochodzącej z Instalacji w Janikowie będzie miał pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy CIECH poprzez obniżenie ceny pary, kluczowego składnika przy produkcji sody i soli oraz obniżenie emisji CO2 przez zakład produkcyjny Spółki Zależnej zlokalizowany w Janikowie.

Inwestycja będzie prowadzona i w całości finansowana przez spółkę celową powołaną przez EEW, EEW Polska i FBSerwis (dalej: „SPV”). Budimex zobowiązuje się wspierać w przedsięwzięciu FBSerwis swoimi zasobami ludzkimi, technicznymi i finansowymi. Spółka Zależna nie będzie brała udziału w finansowaniu Inwestycji. Przewidywane najwcześniejsze uruchomienie Instalacji powinno nastąpić pod koniec 2025 roku, jeżeli SPV uzyska wszystkie niezbędne decyzje/pozwolenia w 2023 roku. 

Strony zakładają odbiór przez Spółkę Zależną ciepła w ilości co najmniej 850 GWh rocznie. 

Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego, w przypadku, gdy do dnia 1 lutego 2021 roku Instalacja nie zostanie uwzględniona na liście, która zostanie opublikowana przez Ministra właściwego do spraw środowiska w formie rozporządzenia - List Intencyjny wygasa w tej dacie.

Jednocześnie w dniu 23 marca 2020 roku pomiędzy Emitentem, Spółką Zależną, EEW, EEW Polska oraz FBSerwis zostało podpisane Memorandum of Understanding (dalej” „MoU”). W ramach MoU strony ustaliły dalsze kroki współpracy, w tym podpisanie umowy o realizacji Inwestycji, umowy dotyczącej udostępnienia przez Spółkę Zależną nieruchomości pod budowę Instalacji, umowy dostawy energii cieplnej do zakładu Spółki Zależnej w Janikowie, długoterminowego kontraktu na dostawę odpadów. W trakcie negocjacji warunków umowy dostawy energii cieplnej Strony ustalą między innymi termin rozpoczęcia dostaw energii cieplnej oraz czas współpracy. 

Emitent przewiduje, że współpraca dotycząca dostarczania ciepła z Instalacji będzie analogiczna do rozwiązań funkcjonujących już w Grupie CIECH, gdzie podobna współpraca występuje w CIECH Soda Deutschland z dostawcą ciepła z grupy kapitałowej REMONDIS.  

Współpraca stron wpisuje się w przyjętą przez Emitenta Strategię Grupy CIECH z dnia 5 grudnia 2018 roku (raport bieżący nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku) i działania Grupy mające na celu:

  1. zmniejszenie tzw. Carbon footprint (w tym szczególnie emisji CO2);
  2. dostosowanie miksu energetycznego do zmieniających się warunków rynkowych i trendów w zakresie ochrony środowiska oraz zakładaną neutralność w zakresie CO2 w Europie do 2050 roku oraz 
  3. obniżenie ceny ciepła i zwiększenie dyspozycyjność źródła ciepła w zakładach produkcyjnych Spółki Zależnej. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry