Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 14/2020

Informacja dotycząca Programu Dobrowolnych Odejść i zwolnień grupowych w CIECH Soda Romania i Oddziale Emitenta w Rumunii oraz dalszego utrzymania stanu wstrzymania produkcji.

Raport bieżący nr: 14/2020

Data sporządzenia: 25.03.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Informacja dotycząca Programu Dobrowolnych Odejść i zwolnień grupowych w CIECH Soda Romania i Oddziale Emitenta w Rumunii oraz dalszego utrzymania stanu wstrzymania produkcji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2019 z dnia 18 września 2019 r. Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym została podjęta przez spółkę zależną od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR”) oraz Oddział Emitenta w Rumunii („Oddział”) decyzja o realizacji z dniem 1 kwietnia 2020 roku Programu Dobrowolnych Odejść („PDO”) w odniesieniu do pracowników CSR i Oddziału oraz o rozpoczęciu z dniem 27 marca 2020 roku procedury zwolnień grupowych w odniesieniu do pracowników CSR.

W odpowiedzi na propozycję przystąpienia do PDO zgłosiło się 72% liczonej łącznie załogi CSR oraz Oddziału. W stosunku do 13% pracowników CSR zostanie wdrożona procedura zwolnień grupowych. Pozostała cześć załogi CSR oraz Oddziału pozostanie w zatrudnieniu głównie przy produkcji krzemianów oraz w celu utrzymania i konserwacji instalacji służących do produkcji sody. Koszty PDO oraz zwolnień grupowych w odniesieniu do załogi CSR oraz Oddziału wyniosą łącznie około 12,5 mln RON i zawierają się w rezerwie na PDO uwzględnionej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CIECH za 2019 rok. Publikacja sprawozdania jest planowana na 31 marca 2020 roku. Realizacja PDO oraz rozpoczęcie procedury zwolnień grupowych kończy okres bezrobocia technicznego (przestoju), który miał miejsce w CSR od początku 2020 roku. 

Decyzja dotycząca realizacji PDO oraz zwolnień grupowych została podjęta w związku z brakiem rezultatów prowadzonych od wielu miesięcy negocjacji dotyczących ceny pary technologicznej („Para”) z jedynym dostawcą Pary, tj. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej („CET”). Dotychczasowe propozycje CET odnośnie ceny Pary uniemożliwiają CSR prowadzenie rentownej ekonomicznie działalności gospodarczej. W ocenie Emitenta brak jest perspektyw na szybkie przywrócenie produkcji sody. 

W wyniku powyższego spółka CSR oraz Oddział nie mogą dłużej ponosić kosztów utrzymania pełnej załogi zakładu znajdującego się w trybie wstrzymania produkcji sody i zostały zmuszone do podjęcia decyzji odnośnie realizacji PDO oraz zwolnień grupowych.

Jednocześnie Grupa CIECH nadal analizuje możliwość budowy efektywnego źródła Pary o racjonalnym koszcie, które mogłoby powstać w ciągu najbliższych kilku lat i pozwoliłoby CSR na przywrócenie produkcji sody w perspektywie długoterminowej. Ewentualne scenariusze takiego działania wykluczają jednak ponoszenie wydatków inwestycyjnych mających wpływ na bilans Grupy CIECH. 

Intencją CIECH jest nawiązanie współpracy przy tym projekcie z zewnętrznym partnerem, odpowiedzialnym za budowę i utrzymanie nowego źródła pary, a także z władzami, celem uzyskania pomocy rządowej i uruchomienia mechanizmów wsparcia przewidzianych przez Unię Europejską.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1). 


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry