Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 15/2020

Stanowisko Zarządu CIECH S.A. w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy CIECH.

Raport bieżący nr: 15/2020

Data sporządzenia: 30.03.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Stanowisko Zarządu CIECH S.A. w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy CIECH. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

 

W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd CIECH S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje informacje na temat aktualnej sytuacji Emitenta i spółek z jego grupy kapitałowej (dalej łącznie: "Grupa CIECH") w związku z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-19 wywołującego chorobę COVID-19 (dalej: "COVID-19").

 

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń oraz wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy CIECH. Grupa CIECH realizuje wszystkie decyzje i zalecenia władz oraz na bieżąco monitoruje sytuację, a przy podejmowaniu decyzji kieruje się troską o zdrowie pracowników oraz dbałością o długoterminową wartość Grupy CIECH. Zarząd Emitenta przywiązuje szczególną wagę do identyfikacji ryzyk związanych z zagrożeniem epidemicznym, tak aby wyprzedzająco podejmować działania zapobiegawcze. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Emitenta zdiagnozował obszary potencjalnego ryzyka związanego z pandemią COVID-19, które mogą istotnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy CIECH. Do ryzyk tych zalicza się: 

  1. Potencjalne zakłócenia w łańcuchach dostaw surowców i sprzedaży produktów poprzez zakłócenia w transporcie, spowodowane problemami leżącymi po stronie firm transportowych, możliwym zwiększeniem kosztów dostaw w związku z podniesieniem stawek transportowych, możliwym zmniejszeniem liczby i formy dostępnych środków transportu, czasowym zamknięciem granic lub innymi ograniczeniami z tym związanymi. Grupa CIECH podjęła intensywne działania mające na celu zapewnienie niezakłóconych dostaw surowców niezbędnych do produkcji oraz produktów dla klientów. 
  2. Potencjalne zakłócenia w dostępności surowców w Segmencie Organicznym (zwłaszcza w obszarze produkcji pianek, środków ochrony roślin oraz żywic) spowodowane problemami leżącymi po stronie producentów oraz dystrybutorów niezbędnych do produkcji surowców takimi jak np. przerwy w produkcji. Grupa CIECH podjęła intensywne działania mające na celu zapewnienie dostępności surowców produkcyjnych. 
  3. Potencjalne zakłócenia w terminowości realizacji projektów inwestycyjnych i prac remontowych spółek Grupy CIECH ze względu na możliwe utrudnienia lub ograniczoną dostępność wykonawców, możliwe opóźnienia dostaw materiałów i urządzeń oraz działania organów administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji w procesach administracyjnych. Potencjalne ryzyko zakłóceń w terminowości realizacji projektów dotyczy również największego projektu inwestycyjnego, realizowanego przez spółkę CIECH Salz Deutschland GmbH, tj. budowa instalacji do produkcji soli warzonej w Niemczech z uwagi na wymienione powyżej utrudnienia, jak i na fakt zamknięcia granicy Polski dla Polaków pracujących w Niemczech. Grupa CIECH podjęła intensywne działania mające na celu zapewnienie ciągłości produkcji w zakładach produkcyjnych. 
  4. Potencjalne zakłócenia w ciągłości procesów produkcyjnych w wyniku zmniejszonej dostępności pracowników. Na dzień publikacji niniejszego raportu absencja pracowników spółek Grupy CIECH nie stwarza ryzyka zakłócenia ciągłości pracy spółek Grupy CIECH. 
  5. Potencjalne zagrożenie pogorszenia płynności finansowej w wyniku zatorów płatniczych. Grupa CIECH przyjęła bardziej rygorystyczne niż dotychczas zasady monitorowania należności oraz przyznawania klientom limitów kredytowych. Zdecydowana większość należności Grupy CIECH jest objęta faktoringiem oraz ubezpieczeniem. Na dzień publikacji niniejszego raportu nie stwierdzono istotnych problemów z realizacją należności.
  6. Potencjalne zagrożenie negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę światową, m.in. na poziom popytu oraz produkcji przemysłowej. Zarząd Emitenta na bieżąco obserwuje rozwój wydarzeń i aktywnie przygotowuje Grupę CIECH do działania w różnych scenariuszach, w tym w scenariuszu poważnego spowolnienia gospodarczego na świecie.

Kolejność ww. ryzyk nie determinuje wagi ryzyka. 

 

Sytuacja w poszczególnych segmentach produktowych Grupy CIECH przedstawia się następująco: 

 

Segment Sodowy

Na dzień publikacji niniejszego raportu zakłady produkcyjne Grupy CIECH pracują bez istotnych zakłóceń. Do tej pory nie zaobserwowano istotnych problemów w zakresie logistyki. Istnieje jednak ryzyko zakłóceń w tym zakresie, zwłaszcza w przypadku sprzedaży eksportowej, która stanowi ok 30% sprzedaży zakładów w Polsce i ok. 13% sprzedaży zakładu w Niemczech. Zapasy surowców w zakładach produkcyjnych są na poziomie zapewniającym ciągłość produkcji i ryzyko w tym zakresie jest na ten moment nieistotne. Na dzień publikacji niniejszego raportu nie stwierdzono istotnego obniżenia popytu na produkty segmentu sodowego, niemniej w przypadku przedłużającego się obniżenia poziomu produkcji przemysłowej na świecie istnieje ryzyko spadku zamówień ze strony klientów.

 

Segment Organiczny

Na dzień publikacji niniejszego raportu zakłady produkcyjne Grupy CIECH wytwarzające żywice oraz środki ochrony roślin pracują bez istotnych zakłóceń. Istnieje ryzyko w zakresie dostaw surowców produkcyjnych, których część pochodzi od producentów zagranicznych, w tym azjatyckich. Grupa podjęła działania w zakresie zabezpieczenia niezbędnych surowców w celu zachowania ciągłości produkcji. Na dzień publikacji niniejszego raportu nie stwierdzono istotnego obniżonego popytu na środki ochrony roślin oraz żywice. W przypadku spółki Proplan (dystrybutora środków ochrony roślin) ze względu na siedzibę i główny rynek spółki (Hiszpania, kraj relatywnie silnie dotknięty skutkami pandemii) istnieje ryzyko istotnego wpływu obecnej sytuacji na działalność operacyjną i wyniki finansowe tej spółki, ale na dzień publikacji niniejszego raportu nie zaobserwowano istotnych zakłóceń w działalności.

Zauważalny spadek zamówień występuje na rynku pianek, który związany jest z sektorem meblarskim w Polsce i w Europie. Na dzień publikacji niniejszego raportu główni producenci mebli i materaców wstrzymali lub w najbliższym czasie zamierzają wstrzymać produkcję. Sytuacja na rynku meblarskim wymusiła na CIECH Pianki Sp. z o.o. ograniczenie produkcji pianki. W 13 tygodniu 2020 roku produkcja pianki została ograniczona o 30 %. W 14 tygodniu 2020 roku planowane jest ograniczenie produkcji pianki o 60 %. Na dzień publikacji niniejszego raportu trudno jednoznacznie ocenić czy sytuacja rynkowa ulegnie pogorszeniu, jednak Grupa CIECH spodziewa się dalszego spadku produkcji pianki. W zakresie zapewnienia ciągłości produkcji pianki Grupa CIECH, na dzień publikacji niniejszego raportu, nie widzi istotnych ryzyk po stronie dostaw surowców (poliole oraz TDI).

 

Segment Krzemiany i Szkło

Na dzień publikacji niniejszego raportu zakłady produkcyjne CIECH Vitrosilicon S.A. pracują bez istotnych zakłóceń. Do tej pory do Grupy CIECH nie docierają sygnały o istotnym pogorszeniu sytuacji rynkowej w zakresie produkcji opakowań szklanych. 

W zakresie produktów krzemianowych klienci z łańcucha wartości przemysłu samochodowego (producenci opon) sygnalizują spadek zamówień w najbliższym tygodniach. Główny odbiorca szklistego krzemianu wprowadził w swoim zakładzie produkcyjnym tygodniowy przestój w każdym miesiącu do końca czerwca 2020 roku. Drugi znaczący odbiorca szklistego krzemianu ograniczył w swoim zakładzie produkcję do 40 %. Ograniczenie produkcji przez głównych odbiorców szklistego krzemianu zmusiło CIECH Vitrosilicon S.A. do ograniczenia produkcji o 10 %. Na dzień publikacji niniejszego raportu trudno jednoznacznie ocenić czy sytuacja rynkowa ulegnie pogorszeniu. W przypadku dalszego obniżenia wielkości produkcji CIECH Vitrosilicon S.A. jest przygotowany do magazynowania produktów. 

 

Pozostałe

Na dzień publikacji niniejszego raportu pozostała działalność Grupy CIECH przebiega bez istotnych zakłóceń.

 

Powyższa ocena została dokonana zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu. Rzeczywista skala przyszłych skutków pandemii COVID-19 i ich wpływu na działalność Grupy CIECH jest obecnie nieznana i niemożliwa do oszacowania oraz uzależniona od czynników, które pozostają poza kontrolą Grupy CIECH i podlegają dynamicznym zmianom. W związku z powyższym, obecnie nie jest możliwe jednoznaczne określenie, jaki wpływ będzie miała pandemia COVID-19 na działalność, parametry, prognozy oraz sytuację finansową Grupy CIECH, w tym na realizację projektów inwestycyjnych Grupy CIECH. W najbliższym czasie nie można jednak wykluczyć wzrostu ryzyka istotnego negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na działalność Grupy CIECH. 

 

Wszelkie nowe okoliczności istotnie zmieniające aktualną sytuację gospodarczą Grupy CIECH lub istotnie wpływające na jej obecne lub przyszłe wyniki finansowe będą publikowane w dalszych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1). 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry