Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 16/2020

Zawarcie umowy dotyczącej realizacji istotnej inwestycji.

Raport bieżący nr: 16/2020

Data sporządzenia: 02.04.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Zawarcie umowy dotyczącej realizacji istotnej inwestycji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

 

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 07/2018 z 27 kwietnia 2018 roku oraz nr 19/2017 z 23 listopada 2017 roku, informuje, że w dniu 2 kwietnia 2020 roku, w ramach realizacji istotnej inwestycji, polegającej na budowie zakładu do produkcji soli warzonej w  Stassfurcie, Niemcy („Inwestycja”), spółka zależna od Emitenta - CIECH Salz Deutschland GmbH („CSD”)  podpisała ze spółką Adamietz Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich umowę w zakresie wykonania prac projektowych i budowlano-montażowych mających na celu budowę obiektów składających się na Inwestycję („Umowa”). Łączna wartości Umowy wynosi 44.100.000 EUR. CSD jest spółką celową zależną w 100 % od Emitenta, która przejęła od CIECH Soda Deutschland GmbH&Co.KG prowadzenie biznesu solnego w Niemczech. 

Umowa przewiduje wykonanie wszystkich prac projektowych (w tym projektów wykonawczych) oraz budowlano-montażowych, które zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną powinny być wykonane i są wymagane do powstania w pełni funkcjonalnych obiektów pozwalających na wykonywanie produkcji. Umowa przewiduje również optymalizację, która prowadzić ma do obniżenia wartości prac.

W ocenie Zarządu Emitenta rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-19, wywołującego chorobę COVID-19 może nieść potencjalne ryzyko zakłóceń w terminowości realizacji Inwestycji ze względu na możliwe utrudnienia lub ograniczoną dostępność wykonawców, możliwe opóźnienia dostaw materiałów i urządzeń oraz działania organów administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji w procesach administracyjnych, w szczególności na zamknięcie granicy Polski dla Polaków pracujących w Niemczech. Aby ograniczyć to potencjalne ryzyko, Umowa przyznaje obu stronom prawo do zawieszenia realizacji Umowy w całości lub w części w wyniku zaistnienia zdarzeń związanych z pandemią COVID-19, uniemożliwiających wykonanie Umowy w całości lub w części, których nie można przewidzieć i którym nie można zapobiec, („Siła Wyższa”). Umowa przewiduje, iż ewentualne zawieszenie jej realizacji z powodu zaistnienia Siły Wyższej nie może przekroczyć łącznie 11 miesięcy. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków, które są powszechnie stosowane w obrocie dla tego rodzaju umów.

Przewidywane zdolności produkcyjne zakładu, którego funkcjonowanie powinno rozpocząć się 1 stycznia 2021 roku, to ok. 450 tysięcy ton soli rocznie. Efekty zrealizowanej Inwestycji będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy CIECH i mogą przynieść ok. 25mln EUR  EBITDA rocznie.

Jednocześnie Emitent informuje, że do CSD wpłynęła zdecydowana większość wiążących ofert związanych z realizacją pozostałych zadań w ramach prowadzonej Inwestycji. W wyniku przeprowadzonego procesu ofertowego oraz mając na uwadze wynagrodzenie wynikające z zebranych ofert i zawartych umów (w tym Umowy), Emitent zmuszony jest do korekty szacunków odnoszących się do wartości Inwestycji publikowanych w listopadzie 2017 (raport nr 19/2017) i kwietniu 2018 (raport nr RB 07/2018). Wstępne szacunki na dzień publikacji niniejszego raportu wynoszą ok. 140 mln EUR. Wzrost kosztów wynika głównie z wyższej kwoty wynagrodzenia za wykonanie prac budowlano-montażowych niż zakładana przez Emitenta oraz wzrost kosztów materiałów niezbędnych do realizacji Inwestycji.  Emitent zakłada, iż w toku negocjacji pozostałych umów oraz w toku realizacji Umowy istnieje możliwość obniżenia kosztów Inwestycji. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1). 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry