Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 17/2020

Zawarcie umowy finansowania dostawców przez Emitenta i spółki zależne Emitenta

Raport bieżący nr: 17/2020

Data sporządzenia: 07.04.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Zawarcie umowy finansowania dostawców przez Emitenta i spółki zależne Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Emitent"), informuje, że w dniu 7 kwietnia 2020 roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta: CIECH Sarzyna S.A., CIECH Pianki sp. z o.o., CIECH Soda Polska S.A., CIECH Vitrosilicon S.A. (dalej łącznie jako: „Odbiorcy”) zawarły umowę finansowania dostawców (faktoring odwrotny) („Umowa”)  z BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. („Faktor”).

Zwarcie Umowy wpisuje się w politykę działań Emitenta zmierzającą do  ograniczeń ryzyk związanych z obecna sytuacją rynkową. Faktoring odwrotny powinien zapewnić  poprawę płynności finansowej Odbiorców.

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie finansowania dostawców Odbiorców, w tym warunków na jakich Faktor zobowiązany będzie nabywać wierzytelności od dostawców wskazywanych przez spółki objęte definicją Odbiorców. 

Umowa przewiduje możliwość spłacania przez Faktora wierzytelności dostawców w dwóch wariantach (w zależności od decyzji dostawcy): 

  1. spłata następuje przed terminem płatności wskazanym w wystawionej przez dostawcę fakturze VAT, koszty finansowania przez Faktora do dnia płatności ponosi dostawca, spłata przez Odbiorców zobowiązania wobec Faktora następuje po okresie prolongaty,
  2. spłata następuje w terminie płatności wskazanym w wystawionej przez dostawcę fakturze VAT, spłata przez Odbiorców zobowiązania wobec Faktora następuje po okresie prolongaty.

Umowa przyznaje Odbiorcom łączny limit w kwocie: 150.000.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100). Limit ma charakter odnawialny. Faktor może odmówić nabycia wierzytelności w przypadkach określonych w Umowie oraz w okresie wypowiedzenia Umowy.

Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań Odbiorców wobec Faktora wynikających z Umowy faktoringu odwrotnego jest:

  1. solidarna odpowiedzialność spółek objętych definicją Odbiorców za zobowiązania wobec Faktora,
  2. przystąpienie do długu przez CIECH Energy Deutschland GmbH oraz CIECH Soda Deutschland GmbH & CO KG. (dalej łącznie jako „Spółki Niemieckie”), z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność solidarna Spółek Niemieckich za zobowiązania Odbiorcy wobec Faktora jest ograniczona do kwoty 187.500.000,00 PLN (sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). 

Umowa faktoringu odwrotnego została zawarta na czas nieokreślony. 

Pozostałe warunki Umowy faktoringu odwrotnego nie odbiegają od warunków, które są powszechnie stosowane w obrocie dla tego rodzaju umów. 

Emitent we współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A. zamierza objąć faktoringiem odwrotnym również Spółki Niemieckie. Zgodnie z warunkami Umowy łączny limit dostępny dla Odbiorców oraz Spółek Niemieckich nie będzie mógł przekroczyć kwoty: 200.000.000,00 PLN (dwieście milionów złotych 00/100).  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1). 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry