Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 18/2020

Powołanie osoby zarządzającej

Raport bieżący nr: 18/2020

Data sporządzenia: 20.04.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Powołanie osoby zarządzającej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. ("Emitent"), działając na podstawie § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Jarosława Romanowskiego do Zarządu Emitenta, jako Członka Zarządu. 

Wykształcenie: studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Wydział Zarządzania.

Pan Jarosław Romanowski od 2003 do 2006 roku oraz od 2017 do 2020 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w Tele-Fonika Kable S.A. Od 2002 (z przerwami) do 2016 roku związany był z KGHM Polska Miedź S.A. zajmując stanowiska: Dyrektora Naczelnego ds. Finansów, Dyrektora Generalnego ds. Handlu i Zabezpieczeń, a od 2013 do 2016 roku pełnił funkcję I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Pan Jarosław Romanowski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jarosław Romanowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Jarosław Romanowski prowadzi działalność wykonywaną poza przedsiębiorstwem Emitenta jako wspólnik w spółce Park Domaszczyn Przy Parku Spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry