Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 19/2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 19/2020

Data sporządzenia: 23.04.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 21 maja 2020 roku o godz.9:00

w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2019 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2019.
 7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2019.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2019 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2019, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH  oraz CIECH S.A. za 2019 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2019 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2019, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
 17. Wyrażenia zgody (i) na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych CIECH S.A. lub zmianę istniejącego zastawu rejestrowego oraz (ii) na pozyskanie finansowania dłużnego i zaciągnięcie zobowiązań związanych z takim finansowaniem w kwocie nie wyższej niż 500.000.000 PLN.
 18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego odkupienia akcji w celu nabycia akcji własnych.
 21. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 402(2) Ksh, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu 


.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CIECH S.A.

Do góry