Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 20/2020

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 20/2020

Data sporządzenia: 23.04.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał oraz załączniki do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 21 maja 2020 roku, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Pozostałe załączniki zostały podane do publicznej wiadomości raportami okresowymi w dniu 31 marca 2020 roku oraz dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: Opens external link in new windowhttps://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/ 

Zarząd Spółki informował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu 


.PDF Projekty uchwał ZWZ CIECH S.A.

.PDF Uzasadnienie Zarządu do uchwał ZWZ CIECH S.A.

.PDF Wniosek do ZWZ CIECH S.A. z uzasadnieniem do podziału zysku netto za 2019 rok

.PDF Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CIECH S.A.

.PDF Polityka wynagrodzeń

Do góry