Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 22/2020

Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport bieżący nr: 22/2020

Data sporządzenia: 20.05.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Rezygnacja osoby nadzorującej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 maja 2020  roku Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Tomasza Mikołajczaka. Pan Tomasz Mikołajczak pełnił funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Pan Tomasz Mikołajczak nie podał przyczyn rezygnacji.  

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry