Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 23/2020

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 23/2020

Data sporządzenia: 21.05.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Rezygnacja osoby nadzorującej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w dniu 21 maja 2020 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Pana Martina Laundenbacha.

Pan Martin Laudenbach ukończył Uniwersytet w Mannheim, Wydział Zarządzania, specjalizacja: marketing, przywództwo w biznesie, organizacja oraz psychologia biznesu. Od 2000 roku jest członkiem die Baden-Badener Unternehmer Gespräche („BBUG“). BBUG jest uważany za jedną z  najważniejszych i najbardziej wyprofilowanych niemieckich instytucji wspierającą rozwój osobisty liderów zarządzających różnymi gałęziami biznesu. Pan Martin Laudenbach w 2017 roku ukończył organizowany przez Harvard Business School w Bostonie, program Making Corporate Boards More Effective.

Pan Martin Laudenbach od 2010 do 2017 roku związany był z Grupą Solvay:

1. w latach 2014 – 2017:

  • nadzorował z ramienia Solvay Executive Committee działalność biznesową spółek z Grupy Solvay, prowadzoną w rejonie Azji i Pacyfiku oraz 
  • był członkiem zarządu Vinythai Public Company (spółka z Grupy Solvay notowana na Tajlandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych) oraz

2. w latach 2010 – 2014 był prezesem zarządu Solvay Polyamide & Intermediates (poprzednio Rhodia). 

Pan Martin Laudenbach od 2007 do 2009 roku był CEO Almatis Group (lider w rozwoju, produkcji i  dostarczaniu aluminy oraz produktów opartych na aluminie), a od 1988 do 2005 roku był związany z  Grupą BASF, zarządzając miedzy innymi BASF Fine Chemical Division. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Martin Laundenbach nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Martin Laudenbach nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Martin Laudenbach poza przedsiębiorstwem Emitenta prowadzi następującą działalność: jest prezesem zarządu w spółce Alumina I Srl oraz Starszym Doradcą w Clairfield International. Pan Martin Laudenbach nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o  Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Martin Laudenbach spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także kryteriów opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry