Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 24/2020

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 21 maja 2020 roku.

Raport bieżący nr: 24/2020

Data sporządzenia: 21.05.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 21 maja 2020 roku. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 maja 2020 roku. 

Podstawa prawna: § 19 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


.pdf Uchwały ZWZ CIECH S.A.

Do góry