Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 25/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 21 maja 2020 roku.

Raport bieżący nr: 25/2020

Data sporządzenia: 21.05.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 21 maja 2020 roku. 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”), niniejszym podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie") w dniu 21 maja 2020 roku, posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

KI Chemistry S.À.R.L – 26.952.052 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu 73,72%, udział w ogólnej liczbie głosów – 51,14%.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 3.530.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 9,65%, udział w ogólnej liczbie głosów – 6,70%.

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander 3.086.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu 8,44%, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,86%.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry