Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 26/2020

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia negocjacji z potencjalnym inwestorem w przedmiocie sprzedaży Ciech Żywice Sp. z o.o.

Raport bieżący nr: 26/2020

Data sporządzenia: 20.07.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia negocjacji z potencjalnym inwestorem w przedmiocie sprzedaży Ciech Żywice Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej. 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., w którym Spółka informowała o przyjęciu Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021, raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 19 marca 2019 r., w którym Spółka poinformowała o rozpoczęciu szczegółowego przeglądu opcji zmian w strukturze korporacyjno-organizacyjnej oraz w strukturze aktywów Grupy CIECH, raportu bieżącego nr 42/2019 z dnia 11 października 2019 r., w którym Spółka poinformowała o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do obszaru biznesowego Żywice, raportu bieżącego nr 45/2019 z dnia 31 października 2019 r., w którym Spółka informowała o przyjęciu przez spółki bezpośrednio zależne od Emitenta, CIECH Sarzyna S.A. („CIECH Sarzyna”) oraz CIECH Żywice sp. z o.o. („CIECH Żywice”), planu podziału CIECH Sarzyna poprzez przeniesienie obszaru biznesowego Żywice do CIECH Żywice, raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. dotyczącego przyjęcia koncepcji reorganizacji Grupy CIECH oraz raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. dotyczącego rejestracji podziału CIECH Sarzyna, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, której upublicznienie zostało opóźnione w dniu 1 kwietnia 2020 roku na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), dotyczącą rozpoczęcia negocjacji w sprawie sprzedaży CIECH Żywice.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

„Zarząd CIECH S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 1 kwietnia 2020 roku Spółka rozpoczęła negocjacje z LERG S.A. z siedzibą Pustków-Osiedle („Potencjalny Inwestor”) w przedmiocie rozważanej sprzedaży obszaru biznesowego Żywice (BU Żywice), tj. spółki CIECH Żywice sp. z o.o. („CIECH Żywice”).

Ewentualna sprzedaż Ciech Żywice jest zgodna ze Strategią Grupy CIECH na lata 2019-2021.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że opisane powyżej negocjacje są na wstępnym etapie, a wiec prawdopodobieństwo ustalenia ostatecznych warunków transakcji oraz nabycie CIECH Żywice przez Potencjalnego Inwestora nie jest jeszcze pewne. Co więcej, istotny wpływ na przebieg i sukces negocjacji może mieć obecna niepewna ogólna sytuacja ekonomiczna na rynkach, wynikająca z epidemii koronawirusa.  

Spółka będzie informować o kolejnych etapach procesu negocjacji pomiędzy Potencjalny Inwestorem a Spółką w odrębnych raportach bieżących.”

Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej:

Rozpoczęcie negocjacji z Potencjalnym Inwestorem ma na celu realizację celów strategicznych Spółki, w zakresie sprzedaży BU Żywice, co wpisuje się w przyjętą Strategię Grupy CIECH na lata 2019-2021. Z tych względów Spółka uznała informację o prowadzonych rozmowach za istotną z punktu widzenia inwestorów i kwalifikującą się jako informacja poufna. 

Jednocześnie, w ocenie Emitenta, w uzasadnionym interesie Spółki leżało opóźnienie publikacji informacji o rozpoczęciu negocjacji, gdyż jej przekazanie mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki. Przekazanie informacji o prowadzonych na wczesnym etapie negocjacjach mogłoby spowodować zamieszanie i nieporozumienie wśród inwestorów i innych interesariuszy Spółki oraz CIECH Żywice, co mogłoby negatywnie wpłynąć na ich przebieg oraz prawdopodobieństwo realizacji transakcji, w tym w szczególności na pozycję negocjacyjną Spółki.

Biorąc pod uwagę brak możliwości przewidzenia wyniku prowadzonych negocjacji oraz ich wpływu na realizację transakcji, w ocenie Zarządu Emitenta publikacja informacji poufnej mogłaby spowodować jej niewłaściwą ocenę.   

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 oraz ust. 4 Rozporządzenia MAR. 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry