Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 30/2020

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Krakowie utrzymujący decyzje podatkową w mocy.

Raport bieżący nr: 30/2020

Data sporządzenia: 29.07.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Krakowie utrzymujący decyzje podatkową w mocy. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (dalej: „WSA”) po rozpatrzeniu na rozprawie skargi wniesionej przez spółkę zależną od Emitenta  Verbis ETA sp. z o.o. S.K.A. (dalej: „Spółka Zależna”) ogłosił wyrok w którym oddalił skargę Spółki Zależnej i utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (dalej odpowiednio: „Decyzja II instancji” i „Organ II instancji”) z dnia 11 października 2019 roku. Organ II instancji, w następstwie odwołania złożonego przez Spółkę Zależną, utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (dalej odpowiednio: „Decyzja I instancji” i „Organ I Instancji) z dnia 9 lipca 2019 r., określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2013 roku w kwocie 37 893 505 zł, z czego kwota spornego zobowiązania wynikająca z Decyzji I instancji wynosi 30.775.122,00 zł („Zobowiązanie”).

Wyrok WSA nie jest prawomocny. 

Decyzja II instancji była wymagalna, a kwota Zobowiązania wraz z odsetkami w kwocie 12.365.162 zł została już uregulowana do właściwego urzędu skarbowego w związku z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności Decyzji I instancji, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Emitent ponadto informował o toczącym się postępowaniu w raportach bieżących:

1. nr 17/2019 z dnia 22 maja 2019 r.,

2. nr 26/2019 z dnia 17 lipca 2019 r.,

3. nr 31/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. ,

4. nr 43/2019 z dnia 24 października 2019 r. 

Dodatkowo Emitent informował o toczącym się postępowaniu oraz o kwocie Zobowiązania w sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy CIECH. W rozszerzonym sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy CIECH za I kwartał 2020 roku to postępowanie opisane jest w nocie 3.12 w części „Kontrole w zakresie rozliczeń podatkowych w Grupie CIECH” w akapicie „Kontrola VAT za IV kwartał 2013 roku w VERBIS ETA Sp. z o.o. S.K.A.”  

Spółka Zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się z podejściem wyrażonym w wyroku WSA.  Spółka Zależna zamierza podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2013 roku, wnosząc skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zarząd Spółki analizuje bieżące rozstrzygnięcie WSA pod kątem zasadności utworzenia rezerwy na kwotę Zobowiązania oraz odsetki.  Ewentualne utworzenie rezerwy spowodowałaby obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego, nie wiązałoby się jednak z koniecznością zapłaty dodatkowych kwot, bowiem kwota  zobowiązania wraz z odsetkami została już uregulowana.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1). 

Osoby reprezentujące: 

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
Jarosław Romanowski – Członek Zarządu 


Do góry