Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 33/2020

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie utrzymujący w mocy decyzję podatkową w sprawie VAT.

Raport bieżący nr: 33/2020

Data sporządzenia: 22.09.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie utrzymujący w mocy decyzję podatkową w sprawie VAT. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie („WSA”) oddalił skargę wniesioną przez CIECH Soda Polska S.A. („Spółka Zależna”) i utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 24 grudnia 2019 roku („Decyzja”). Wyrok WSA nie jest prawomocny. O Decyzji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.

>Spółka Zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem wyrażonym w wyroku WSA.  Spółka Zależna zamierza podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2014 roku, wnosząc skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego („NSA”).

Zarząd Spółki Zależnej analizuje wyrok WSA pod kątem zasadności utworzenia rezerwy na kwotę wpłaconych odsetek („Odsetki”) w wysokości 10.034 tys. zł, które w momencie ich zapłaty zostały ujęte jako należność w sprawozdaniu finansowym. Ewentualne utworzenie rezerwy spowodowałaby obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego, nie wiązałoby się jednak z koniecznością zapłaty dodatkowych kwot, bowiem kwota zobowiązania podatkowego („Zobowiązanie Podatkowe”)  wraz z Odsetkami zostały już uregulowane.

  • Kwota Zobowiązania Podatkowego w wysokości 25.277 tys. zł została uregulowana  przez Spółkę Zależną w dniu 24 sierpnia 2018 r. po otrzymaniu wyniku kontroli podatkowej. Spółka Zależna, wbrew stanowisku WSA, stoi na stanowisku, że zapłacone Zobowiązanie Podatkowe uiściła poprawnie.
  • Ponowna wpłata Zobowiązania Podatkowego wraz z Odsetkami nastąpiła w dniu 13 stycznia 2020 r. w celu uniknięcia przymusowej egzekucji i związanej z nią kosztów. O ponownej wpłacie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. 
  • Wpłacone ponownie Zobowiązanie Podatkowe wraz z Odsetkami powinno zostać odzyskane przez Spółkę Zależną po wyroku NSA, jeżeli sąd uchyli Decyzję. 
  • W przypadku, gdyby NSA oddalił skargę kasacyjną Spółki Zależnej i utrzymał Decyzję w mocy, zwrot Zobowiązania Podatkowego nastąpi po zakończeniu postępowania nadpłatowego za lipiec 2018 roku. 

Emitent informował o toczącym się postępowaniu w:

  • raportach bieżących: nr 26/2019 z dnia 17 lipca 2019 r., nr 39/2019 z dnia 11 września 2019 r., nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. oraz 4/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. 
  • w sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy CIECH. W rozszerzonym sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy CIECH za I półrocze 2020 roku to postępowanie opisane jest w nocie 2.13 w części „Kontrole w zakresie rozliczeń podatkowych w Grupie CIECH” w akapicie „Kontrola VAT za grudzień 2014 roku w Cerium Finance Sp. z o.o.” 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Osoby reprezentujące: 

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 
Jarosław Romanowski – Członek Zarządu 


Do góry