Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 34/2020

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr: 34/2020

Data sporządzenia: 28.09.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 28.09.2020 r. otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze: Dawida Jakubowicza – Prezesa Zarządu Emitenta oraz Rafała Czubińskiego - Dyrektora Zarządzającego Emitenta powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Emitent w załączeniu przekazuje treść powiadomień.  

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Osoby reprezentujące: 

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu 


.pdf DJ zgłoszenie 28.09.2020

.pdf RC zgłoszenie 28.09.2020

Do góry