Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 36/2020

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zawarcia nowej umowy kredytów

Raport bieżący nr: 36/2020

Data sporządzenia: 28.12.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zawarcia nowej umowy kredytów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przystąpieniu (wraz z niektórymi spółkami zależnymi Spółki) do negocjacji nowej umowy kredytów z wybranymi bankami i instytucjami finansowymi, w celu pozyskania nowego finansowania. W chwili obecnej Zarząd przewiduje następujące podstawowe warunki nowego finansowania:

(a) łączna kwota: 2 115 mln złotych (lub w równowartość tej kwoty);

(b) waluta: PLN i/lub Euro;

(c) okres: 5 lat;

(d) forma: amortyzowany kredyty terminowy (560 mln PLN), kredyt terminowy bez amortyzacji                  (1 305 mln PLN) oraz kredyt rewolwingowy (250 mln PLN);

(e) wymagane wskaźniki finansowe (kowenanty): utrzymanie granicznego poziomu wskaźnika finansowego (wskaźnik zadłużenia netto do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA)) na poziomie nie przekraczającym 4,0x)

(f) oprocentowanie: zmienne ustalane na bazie stawki bazowej WIBOR / EURIBOR plus marża, której poziom jest uzależniony od poziomu wskaźnika zadłużenia netto do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA)

(g) cel: refinansowanie obecnego zadłużenia finansowego grupy kapitałowej Spółki („Refinansowane Zadłużenie”), finansowanie kosztów refinansowania oraz finansowanie ogólnych celów korporacyjnych Spółki i niektórych spółek z grupy kapitałowej Spółki. Refinansowane Zadłużenie obejmuje kredyty o łącznej wartości ok. 2 102 mln PLN (wartość wyrażona w PLN przeliczona wg kursu NBP z dnia 28.12.2020 r.)  udzielone w formie:

- kredytów bilateralnych udostępnionych na podstawie umów kredytowych z dn. 18.04.2019 r., o łącznej wartości 505 mln PLN, o których zawarciu Spółka informowała w RB 13/2019 z 18.04.2019 r

- kredytów konsorcjalnych o łącznej wartości 1 597 mln PLN, udostępnionych na podstawie umowy kredytowej dn. 29.10.2015 r, o której zawarciu Spółka informowała RB 38/2015 z 30.10.2015 r., zmienionej aneksem z dn. 9.01.2018 r., o  zawarciu którego  Spółka informowała w RB 1/2018 z 9.01.2018 r.  

Zarząd zdecydował się na przystąpienie do negocjowania warunków nowego finansowania ze względu na sprzyjające warunki na rynku bankowym. 

Negocjacje mogą zakończyć się zawarciem umowy dotyczącej udostępnienia kredytów z wybranymi instytucjami finansowymi lub odstąpieniem przez Spółkę od podpisania dokumentacji i pozyskania finansowania.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Osoby reprezentujące: 

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
Jarosław Romanowski – Członek Zarządu 


Do góry