Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 38/2020

Plan podziału spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr: 38/2020

Data sporządzenia: 30.12.2020 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Plan podziału spółki zależnej od Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., w którym CIECH S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informował o przyjęciu Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 („Strategia”) oraz raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 25 listopada 2019 r., w którym Spółka poinformowała o przyjęciu Koncepcji Reorganizacji Grupy CIECH („Koncepcja Reorganizacji”), Spółka informuje, że w dniu 30  grudnia 2020 r. Zarząd powziął informację o przyjęciu przez spółki bezpośrednio zależne od Emitenta: CIECH Vitrosilicon S.A. („CIECH Vitrosilicon”) oraz CIECH Vitro sp. z o.o. („CIECH Vitro”), planu podziału CIECH Vitrosilicon („Plan Podziału”).  

W ramach Planu Podziału uzgodniono podział spółki CIECH Vitrosilicon poprzez wydzielenie obszaru biznesowego Opakowania („Business Unit Opakowania”) i przeniesienie go do CIECH Vitro. W wyniku podziału CIECH Vitrosilicon będzie spółką działającą wyłącznie w ramach obszaru biznesowego Krzemiany („Business Unit Krzemiany”), a CIECH Vitro będzie spółką działającą w ramach Business Unit Opakowania. 

Przyjęcie Planu Podziału jest zgodne z założeniami Koncepcji Reorganizacji i ma na celu realizację Strategii w zakresie stworzenia efektywnego i zdywersyfikowanego holdingu chemicznego generującego długookresowo pozytywną wartość dla akcjonariuszy.  

Plan Podziału podlega zatwierdzeniu przez odpowiednio walne zgromadzenie akcjonariuszy CIECH Vitrosilicon i zgromadzenie wspólników CIECH Vitro. Dokładna data podziału (wydzielenia) uzależniona jest od stosownych rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS, na co Spółka i spółki uczestniczące w podziale nie mają wpływu. 

Plan Podziału dostępny jest na stronach internetowych: ciechgroup.com/grupa-ciech/spolki-grupy-ciech/ciech-vitrosilicon/ oraz ciechgroup.com/grupa-ciech/spolki-grupy-ciech/ciech-vitro-sp-z-oo

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Osoby reprezentujące: 

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
Jarosław Romanowski – Członek Zarządu 


Do góry