Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 1/2021

Spełnienie się wszystkich warunków przedwstępnej umowy zbycia udziałów CIECH Żywice Sp. z o.o.

Raport bieżący nr: 1/2021

Data sporządzenia: 11.01.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Spełnienie się wszystkich warunków przedwstępnej umowy zbycia udziałów CIECH Żywice Sp. z o.o. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 11  stycznia 2021 roku Zarząd powziął informację o spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających, w tym warunku uzyskania przez LERG S.A. zgody UOKiK na przeprowadzenie koncentracji, określonych w przedwstępnej umowie zbycia udziałów CIECH Żywice Sp. z o.o. zawartej z LERG S.A. z siedzibą w Pustków-Osiedle dotyczącej zbycia 74.677 udziałów, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Ciech Żywice Sp. z o.o. (odpowiednio „CIECH Żywice”, „Umowa Przedwstępna” oraz „Transakcja”).

Zamknięcie Transakcji i rozliczenie ceny sprzedaży planowane jest na koniec lutego 2021 roku, chyba że strony Transakcji uzgodnią inny termin.

Niniejszy raport bieżący nawiązuje do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku, w którym Spółka informowała o przyjęciu Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021, raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 19 marca 2019 roku, w którym Spółka poinformowała o rozpoczęciu szczegółowego przeglądu opcji zmian w strukturze korporacyjno-organizacyjnej oraz w strukturze aktywów Grupy CIECH, raportu bieżącego nr 42/2019 z dnia 11 października 2019 roku, w którym Spółka poinformowała o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do obszaru biznesowego Żywice, raportu bieżącego nr 45/2019 z dnia 31 października 2019 roku, w którym Spółka informowała o  przyjęciu przez spółki bezpośrednio zależne od Emitenta, CIECH Sarzyna S.A. („CIECH Sarzyna”) oraz CIECH Żywice, planu podziału CIECH Sarzyna poprzez przeniesienie obszaru biznesowego Żywice do CIECH Żywice, raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku dotyczącego przyjęcia koncepcji reorganizacji Grupy CIECH, raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku dotyczącego rejestracji podziału CIECH Sarzyna, raportu bieżącego nr 26/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku dotyczącego ujawnienia opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia negocjacji z  potencjalnym inwestorem w przedmiocie sprzedaży CIECH Żywice oraz raportu bieżącego nr 27/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku, w którym Spółka poinformowała o zawarciu z LERG S.A. z siedzibą w Pustków-Osiedle Umowy Przedwstępnej za zgodą Rady Nadzorczej Emitenta, podjętej 20 lipca 2020 roku. 


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu 


Do góry