Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 2/2021

Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Raport bieżący nr: 2/2021

Data sporządzenia: 21.01.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: CIECH S.A. („Emitent" lub „Spółka”) niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

 

Raporty kwartalne:

  • Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe - w dniu 27 maja 2021 roku;
  • Skonsolidowany raport za trzy kwartały 2021 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe – w dniu 25 listopada 2021 roku;

Raport półroczny:

  • Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku, rozszerzony o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe – w dniu 23 września 2021 roku;

Raporty roczne:

  • Jednostkowy raport roczny za 2020 rok – w dniu 12 kwietnia 2021 roku;
  • Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – w dniu 12 kwietnia 2021 roku

 


Podstawa prawna: 
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 29 marca 2018 r. W sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dz. U. Z 2018 r., poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie").

Ponadto Emitent informuje, że: 

  • Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną rozszerzone o elementy, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będą publikowane odrębne jednostkowe raporty kwartalne;
  • Skonsolidowany raport półroczny zostanie rozszerzony o elementy, o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będzie publikowany odrębny jednostkowy raport półroczny;
  • Zgodnie z § 62 ust. 6 Rozporządzenia roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności Emitenta i roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności grupy kapitałowej będą sporządzone w formie jednego dokumentu;
  • Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowany raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za ostatni kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu 


Do góry