Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 3/2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 3/2021

Data sporządzenia: 16.02.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zwołuje:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 15 marca 2021 roku o godz. 10:00 w Warszawie, ul. Wspólna 62

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających m.in. z  umowy kredytowej.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zawierające informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz uzasadnienie uchwały, objętej punktem nr 5 przedmiotu porządku obrad.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu 


.PDF Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

.PDF Uchwały NWZ

.PDF Uzasadnienie Zarządu

Do góry