Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 6/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 15 marca 2021 r.

Raport bieżący nr: 6/2021

Data sporządzenia: 15.03.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 15 marca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”), niniejszym podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie") w dniu 15 marca 2021 r., posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

KI Chemistry S.À.R.L – 26.952.052 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 73,32%, udział w ogólnej liczbie głosów – 51,14%.

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 3.084.470 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 8,39%, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,85%.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 2.729.507 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 7,42%, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,18%.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

Do góry