Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 8/2021

Rezygnacja osoby nadzorującej.

Raport bieżący nr: 8/2021

Data sporządzenia: 16.03.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Rezygnacja osoby nadzorującej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 marca 2021 r. roku Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Piotra Augustyniaka. Pan Piotr Augustyniak pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Pan Piotr Augustyniak nie podał przyczyn rezygnacji.  

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

Do góry