Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 11/2021

Podział spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr: 11/2021

Data sporządzenia: 01.04.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Podział spółki zależnej od Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., w którym CIECH S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informowała o przyjęciu Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 („Strategia”), raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 25 listopada 2019 r., w którym Spółka poinformowała o przyjęciu Koncepcji Reorganizacji Grupy CIECH oraz raportu bieżącego nr 38/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w którym Zarząd poinformował o przyjęciu przez spółki bezpośrednio zależne od Emitenta: CIECH Vitrosilicon S.A. („CIECH Vitrosilicon”) oraz CIECH Vitro sp. z o.o. („CIECH Vitro”), planu podziału CIECH Vitrosilicon poprzez przeniesienie z CIECH Vitrosilicon obszaru biznesowego Opakowania („BU Opakowania”) do CIECH Vitro, Spółka informuje, że w dniu 1 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”) zarejestrował podział CIECH Vitrosilicon („Podział”).

Podział został dokonany poprzez wydzielenie BU Opakowania do CIECH Vitro (podział przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.).

Jak informowała Spółka w raporcie bieżącym nr 38/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Podział ma na celu realizację zasadniczego celu wynikającego ze Strategii, tj. stworzenie efektywnego i zdywersyfikowanego holdingu chemicznego generującego długookresowo pozytywną wartość dla akcjonariuszy.

Jednocześnie, w następstwie zarejestrowania Podziału, Sąd Rejestrowy dokonał:

  1. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego CIECH Vitro z kwoty 5.000 zł o kwotę 1.130.500,00 zł, tj. do kwoty 1.135.500,00, który jest podzielony na 22.710 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, z czego: Emitentowi zostało przyznane 8.851 udziałów, a spółce bezpośrednio zależnej od Emitenta - Ciech Soda Polska S.A. w Inowrocławiu, będącej dotychczas mniejszościowym akcjonariuszem CIECH Vitrosilicon - 13.759 udziałów,
  2. rejestracji obniżenia kapitału zakładowego CIECH Vitrosilicon z kwoty 33.395.545,00 zł o kwotę 9.311.140,00 zł do kwoty 24.084.405,00 zł poprzez umorzenie 1.862.228 akcji serii A, B, C i F, z czego 1.133.246 akcji serii A, B, C i F przysługiwało spółce zależnej od Emitenta - CIECH Soda Polska S.A. (i były to wszystkie akcje przysługujące tej spółce), a 728.982 akcji serii A, B, C i F przysługiwało Emitentowi. W następstwie rejestracji obniżenia kapitału zakładowego CIECH Vitrosilicon, Emitent stał się jedynym akcjonariuszem CIECH Vitrosilicon.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

Do góry