Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 12/2021

Prognoza wyniku Grupy CIECH w 2021 roku.

Raport bieżący nr: 12/2021

Data sporządzenia: 22.04.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Prognoza wyniku Grupy CIECH w 2021 roku. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. („Emitent" lub „Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wybranych wyników finansowych Grupy CIECH w 2021 roku („Prognozowane Wyniki”). 

Prognozowane Wyniki zostały sporządzone po zakończeniu kluczowego dla funkcjonowania Grupy CIECH pierwszego kwartału 2021 roku, w którym kończył się między innymi proces kontraktacji produktów Grupy CIECH na 2021 rok. Zarząd Emitenta prognozuje, iż w 2021 roku Grupa CIECH osiągnie:

1. skonsolidowane przychody ze sprzedaży: w przedziale 3.125 mln zł – 3.285 mln zł; 

2. skonsolidowana EBITDA znormalizowana: w przedziale 700 mln zł – 735 mln zł.

Prognoza została przygotowana w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz operacyjno-finansową Grupy CIECH.

Podanie Prognozowanych Wyników do publicznej wiadomości pozostaje w związku z realizacją  przez Grupę CIECH Strategii Grupy CIECH na lata 2019 - 2021 („Strategia”), która została przyjęta w dniu 5 grudnia 2018 r. Emitent informował o przyjęciu Strategii raportem bieżącym nr 34/2018. Strategia zakłada, że Grupa CIECH w 2021 roku zrealizuje następujące cele finansowe („Cele Finansowe”): 

1. przychody ze sprzedaży: powyżej 4,0 mld zł;

2. EBITDA znormalizowana: powyżej 900 mln zł;

3. rentowność EBITDA znormalizowanej: powyżej 22%.

Cele Finansowe nie zostaną osiągnięte w 2021 roku między innymi  z uwagi na trwającą od marca 2020 roku pandemię wirusa COVID-19 („Pandemia”), która wpłynęła na opóźnienie realizacji zarówno finansowych, jak i niefinansowych celów strategicznych, w tym zakończenia w pierwotnie planowanym na 1 stycznia 2021 roku terminie największej inwestycji w historii CIECH, czyli fabryki Soli w Staßfurcie. 

Cele Finansowe zostaną odpowiednio zaktualizowane i przesunięte w czasie oraz zawarte w nowej strategii Grupy CIECH, która zostanie zatwierdzona niezwłocznie po tym, jak sytuacja związana z Pandemią przestanie być niestabilna i nieprzewidywalna.

Pozostałe cele strategiczne zdefiniowane w Strategii pozostają aktualne. Emitent systematycznie buduje bardziej efektywny i zdywersyfikowany holding chemiczny, generujący pozytywną wartość dla akcjonariuszy. Grupa CIECH zwiększa przewagi konkurencyjne w kluczowym biznesie sodowym, inwestuje w rozwój biznesów specjalistycznych oraz buduje wartość przez zmiany w portfolio aktywów, bazując na trzech filarach: zorientowaniu na klientów, innowacyjności i zwiększeniu efektywności. Grupa CIECH buduje środowisko pracy, w którym najlepsi pracownicy mogą się rozwijać i tworzyć kulturę efektywności, a także wzmacnia pozycję wiarygodnego partnera społeczności lokalnych, wykazując się odpowiedzialnością za środowisko naturalne.

W przypadku istotnej zmiany możliwości realizacji Prognozowanych Wyników, Zarząd Emitenta przekaże taką informację do publicznej wiadomości, w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

Do góry