Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 14/2021

Wypłata środków z umowy kredytów oraz refinansowanie dotychczasowego zadłużenia.

Raport bieżący nr: 14/2021

Data sporządzenia: 05.05.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Wypłata środków z umowy kredytów oraz refinansowanie dotychczasowego zadłużenia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 16.03.2021 r. w sprawie zawarcia umowy kredytów („Nowa Umowa Kredytów”) i innych umów związanych z umową kredytów oraz raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 26.04.2021 r. w sprawie spełnienie warunków zawieszających do wypłaty kredytów informuje, że w dniu 5.05.2021 r. nastąpiła wypłata całości kwoty z tytułu:

  1. kredytu terminowego A amortyzowanego (spłacanego w ratach) – w wysokości stanowiącej równowartość 560,0 mln PLN,
  2. kredytu terminowego B nieamortyzowanego (spłacanego w dacie ostatecznej spłaty)- w wysokości stanowiącej równowartość 1 305,0 mln PLN,

(łącznie „Kredyty Terminowe”), w wysokości 1 865,0 mln PLN.

W dniu 5.05.2021 r. środki pochodzące z wypłaty Kredytów Terminowych w wysokości 1 856,9 mln zł zostały przeznaczone na spłatę zadłużenia finansowego Grupy Emitenta („Zadłużenie Finansowe”) udzielonego w formie:

  1. kredytów bilateralnych udostępnionych na podstawie umów kredytowych z dnia 18.04.2019 r., o łącznej wartości 507,1 mln zł, o których zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 18.04.2019 r.,
  2. kredytów konsorcjalnych o łącznej wartości 1 349,8 mln PLN („Kredyty Konsorcjalne”), udostępnionych na podstawie umowy kredytowej z dnia 29.10.2015 r, („Refinansowana Umowa Kredytów Konsorcjalnych”) o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 30.10.2015 r., zmienionej aneksem z dnia 9.01.2018 r., o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 9.01.2018 r.

Refinansowana Umowa Kredytów Konsorcjalnych, uwzględniająca Kredyty Konsorcjalne oraz niewykorzystany przez Emitenta kredyt rewolwingowy w wysokości 250 mln PLN, w dniu 5.05.2021 r. uległa rozwiązaniu.

Pozostała wypłacona kwota Kredytów Terminowych oraz kwota kredytu rewolwingowego (odnawialnego), udostępniona na podstawie Nowej Umowy Kredytów, zostanie przeznaczona na finansowanie kosztów refinansowania, odsetek od refinansowanego Zadłużenia Finansowego oraz finansowania ogólnych celów korporacyjnych Spółki i wybranych podmiotów zależnych Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

Do góry