Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 15/2021

Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr: 15/2021

Data sporządzenia: 18.05.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka" lub „Emitent”) informuje, że w dniu 18 maja 2021 r. podjął uchwałę, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta:

  1. przeznaczyć zysk netto wypracowany przez Spółkę w 2020 roku w wysokości 155 287 361,59 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 59/100 groszy) w całości na wypłatę dywidendy;
  2. przenieść kwotę 2 812 365,41 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 41/100 groszy) z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy;
  3. wypłacić dywidendę w wysokości 158 099 727,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 00/100 groszy), to jest 3,00 złote (słownie: trzy złote) na jedną akcję z zysku netto Spółki za 2020 rok powiększonego o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego,
  4. ustalić dzień dywidendy na 24 czerwca 2021 r.,
  5. ustalić dzień wypłaty dywidendy na 8 lipca 2021 r.

Jednocześnie Zarząd CIECH S.A. informuje, że zamierza zwrócić się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę wniosku kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 rok i wypłaty dywidendy oraz dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, zgodnie z niniejszą rekomendacją Zarządu Emitenta.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

Do góry