Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 16/2021

Rozpoczęcie fazy rozruchu wstępnego istotnej inwestycji.

Raport bieżący nr: 16/2021

Data sporządzenia: 19.05.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Rozpoczęcie fazy rozruchu wstępnego istotnej inwestycji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/20 z 2.04.2020 r., nr 07/2018 z 27.04.2018 r., oraz nr 19/2017 z 23.11.2017 r. informuje, że w dniu 19.05.2021 r. Zarząd CIECH Salz Deutschland GmbH („CSLZ”) – spółki zależnej od Emitenta oraz Zarząd Emitenta otrzymał informację o zakończeniu w dniu dzisiejszym głównej części budowlanej zakładu do produkcji soli warzonej w niemieckim Staßfurcie („Zakład Produkcyjny”) i przejściu do fazy rozruchu wstępnego instalacji produkującej sól ( „Faza Rozruchu Wstępnego”).

Przejście do Fazy Rozruchu Wstępnego jest związane z wyprodukowaniem w dniu dzisiejszym przez Zakład Produkcyjny pierwszej partii soli mokrej, spełniającej zakładane parametry.

Faza Rozruchu Wstępnego polegać będzie m.in. na uruchamianiu poszczególnych elementów linii produkcyjnej i weryfikacji poprawności ich działania. Zakończenie Fazy Rozruchu Wstępnego zaplanowane jest na koniec drugiego kwartału 2021 roku. Po zakończeniu Fazy Rozruchu Wstępnego rozpocznie się faza stopniowego zwiększania produkcji, polegająca na dochodzeniu do zakładanych parametrów pracy zakładu. Ten etap powinien zakończyć się do końca września 2021 roku.

Przewidywane moce produkcyjne Zakładu Produkcyjnego są zaplanowane docelowo na poziomie ok. 450 tys. ton soli warzonej rocznie. Osiągnięcie docelowych mocy produkcyjnych planowane jest w 2022 roku, wraz z wprowadzeniem do oferty pełnego wachlarza produktów, w tym między innymi soli do zastosowań farmaceutycznych.

Efekty zrealizowanej inwestycji będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy CIECH i mogą przynieść ok. 25mln EUR EBITDA rocznie, przy założeniu docelowych mocy produkcyjnych.

W trakcie trwającej Fazy Rozruchu Wstępnego CSLZ będzie prowadziło sprzedaż próbnych i testowych partii soli. Komercyjne rozpoczęcie sprzedaży soli, ze względu na fazę rozruchu i trwające obostrzenia w Niemczech, planowane jest na trzeci kwartał 2021 roku.

Zakład Produkcyjny jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie, posiadającym dostęp do własnych źródeł surowców (solanki) oraz niskoemisyjnego i efektywnego źródła energii.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

Do góry