Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 17/2021

Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy.

Raport bieżący nr: 17/2021

Data sporządzenia: 20.05.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki przedkładanym na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wyrażonym w Uchwale Zarządu CIECH S.A. z dnia 18 maja 2021 r., w sprawie przeznaczenia osiągniętego przez Spółkę zysku netto w roku 2020 oraz wypłaty dywidendy, podjęła w dniu 20 maja 2021 r. uchwałę, w której zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

  1. przeznaczenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2020 w wysokości 155 287 361,59 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 59/100 groszy), w całości na wypłatę dywidendy,
  2. przeniesienie kwoty 2 812 365,41 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 41/100 groszy) z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy,
  3. wypłacenie dywidendy w wysokości 158 099 727,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 00/100 groszy), to jest 3,00 zł (słownie: trzy złote) z zysku netto Spółki za 2020 rok powiększonego o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.

Emitent poinformował o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie propozycji podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2020 oraz wypłacie dywidendy raportem bieżącym nr 15/2021 z dnia 18 maja 2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

Do góry