Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 18/2021 k

Korekta raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 18/2021 k

Data sporządzenia: 02.06.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Treść raportu: 

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) koryguje raport bieżący nr 18/2021 z dnia 26 maja 2021 r. roku dotyczący zwołania na dzień 22 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wprowadzając doprecyzowanie pkt 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu,  w tym uchwały dotyczącej między innymi udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.”

Dotychczasowe brzmienie pkt. 17 porządku obrad było:

„17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A.”.

Uwzględniając powyższą zmianę, zmieniony (doprecyzowany) porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco:

ZMIENIONY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2020 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2020 rok.

6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2020.

7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2020.

8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2020, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH  oraz CIECH S.A. za 2020 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2020 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2020, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2020 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020. 

17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym uchwały dotyczącej między innymi udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

20. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o doprecyzowaniu zapisu pkt. 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

.PDF Ogłoszenie o doprecyzowaniu zapisu pkt 17 porządku obrad ZWZ

Do góry