Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 19/2021 k

Korekta raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 19/2021 k

Data sporządzenia: 02.06.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Treść raportu: 

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) koryguje raport bieżący nr 19/2021 z dnia 26 maja 2021 r. dotyczący projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r. wprowadzając zmiany w treści:

1. uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

2. uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2020, przeniesienia kwoty z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

 

Zmiany w treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki są następstwem zmiany rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej ustalenia dnia dywidendy, o której Spółka informowała w raporcie nr 20/2021 w dniu 2 czerwca 2021 r. oraz ze zmianą porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o której Spółka informowała w korekcie raportu nr 18/2021 w dniu 2 czerwca 2021 r. 

W załączeniu Zarząd spółki przekazuje zmienioną uchwałę nr 2 oraz zmienioną uchwałę nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Mając ponadto na uwadze wymagania art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki przekazuje zestawienie proponowanych zmian statutu Spółki w ramach pkt. 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

.PDF Proponowane zmiany statutu CIECH

.PDF Zmienione Uchwały ZWZ

Do góry