Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 19/2021

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 19/2021

Data sporządzenia: 26.05.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał oraz załączniki do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Pozostałe załączniki zostały podane do publicznej wiadomości raportami okresowymi w dniu 22 kwietnia 2021 roku oraz dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: Opens external link in new windowhttps://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/ 

Zarząd Spółki informował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym nr 18/2021 z dnia 26 maja 2021 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

.PDF Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

.PDF Sprawozdanie z działalności RN za 2020

.PDF Raport Deloitte w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

.PDF Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru

.PDF Regulamin Walnego Zgromadzenia

.PDF Uchwały ZWZ za 2020

.PDF Uzasadnienie Zarządu CIECH S.A. do uchwał ZWZ

.PDF Wniosek Zarządu do ZWZ - podział zysku 2020

Do góry