Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 22/2021

Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 r. oraz wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr: 22/2021

Data sporządzenia: 22.06.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 r. oraz wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę, w której postanowiono:

  1. przeznaczyć zysk netto CIECH S.A. za rok 2020 w wysokości 155 287 361,59 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 59/100 groszy) w całości na wypłatę dywidendy;
  2. przenieść 2 812 365,41 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 41/100 groszy) z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy;
  3. wypłacić dywidendę w wysokości 158 099 727,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 00/100 groszy), to jest 3,00 złote (słownie: trzy złote) na jedną akcję z zysku netto Spółki za 2020 rok powiększonego o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.

Jednocześnie ZWZ Spółki ustaliło dzień dywidendy na 30 czerwca 2021 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 8 lipca 2021 r.

Podstawa prawna:§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

Do góry