Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 23/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.

Raport bieżący nr: 23/2021

Data sporządzenia: 22.06.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”), niniejszym podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie") w dniu 22 czerwca 2021 r., posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

KI Chemistry S.À.R.L – 26.952.052 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 71,33 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 51,14%.

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 3.084.470 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 8,16 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,85%.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 2.729.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 7,22 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,18 %.

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny – 1.903.470 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 5,04 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 3,61 %.

Podstawa prawna:art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

Do góry