Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 24/2021

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 22 czerwca 2021 r. oraz projekty uchwał niepodjętych.

Raport bieżący nr: 24/2021

Data sporządzenia: 22.06.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 22 czerwca 2021 r. oraz projekty uchwał niepodjętych. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu:

1. treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r. („ZWZ”) oraz 

2. treść projektów uchwał nie podjętych przez ZWZ.

Podstawa prawna: § 19 pkt 6) i pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

Uchwały ZWZ

Do góry