Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 25/2021

Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Raport bieżący nr: 25/2021

Data sporządzenia: 22.06.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka" lub „Emitent”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, podjęła uchwały w sprawie powołania na nową, trzyletnią kadencję wszystkich obecnych Członków Zarządu Spółki. 

Rada Nadzorcza powierzyła Członkom Zarządu pełnienie dotychczasowych funkcji, tj. Panu Dawidowi Jakubowiczowi funkcję  Prezesa Zarządu, a Panu Mirosławowi Skowronowi oraz Panu Jarosławowi Romanowskiemu funkcje Członków Zarządu.

Życiorysy powołanych Członków Zarządu Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/o-ciech/zarzad/.

Spółka informuje, że według złożonych przez Członków Zarządu oświadczeń, żaden z Członków Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Dawid Jakubowicz poza działalnością w Spółce :

1. jest członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. z siedzibą w Luxemburgu, prowadzącej działalność  niekonkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;

2. prowadzi Consulting and Management Services by Dawid Jakubowicz, firmę prowadzącą działalność niekonkurencyjną w stosunku do działalności Spółki,   

3. jest wspólnikiem SPV Angel Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prowadzącej działalność niekonkurencyjną w stosunku do działalności Spółki 

Pan Mirosław Skowron prowadzi działalność pod nazwą PPU SMDI 3, firmę prowadzącą działalność niekonkurencyjną w stosunku do działalności Spółki.

Pan Jarosław Romanowski nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 29 marca 2018 r. W sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dz. U. Z 2018 r., poz. 757).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

Do góry