Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 29/2021

Przegląd opcji strategicznych

Raport bieżący nr: 29/2021

Data sporządzenia: 05.07.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Przegląd opcji strategicznych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., w którym CIECH S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informował o przyjęciu Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 („Strategia”), raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 19 marca 2019 r., w którym Spółka poinformowała o rozpoczęciu szczegółowego przeglądu opcji zmian w strukturze korporacyjno-organizacyjnej oraz w strukturze aktywów Grupy CIECH oraz raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 25 listopada 2019 r., w którym Spółka informowała o przyjęciu koncepcji reorganizacji Grupy CIECH, Spółka informuje, że w dniu 5 lipca 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój Grupy CIECH w odniesieniu do CIECH Vitro Sp. z o.o. („CIECH Vitro”), spółki zależnej od Emitenta. CIECH Vitro prowadzi działalność w ramach Business Unitu Opakowania.

Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do CIECH Vitro, ma na celu realizację zasadniczego celu wynikającego ze Strategii, tj. stworzenie efektywnego i w pełni zdywersyfikowanego holdingu chemicznego, generującego długookresowo pozytywną wartość dla akcjonariuszy. Osiągnięciu tego celu służyć ma również budowanie wartości poprzez reorganizację portfolio aktywów i skupienie się na obszarach o kluczowym znaczeniu dla działalności Grupy CIECH.

W procesie przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta współpracuje z doradcą transakcyjnym, finansowym, prawnym i podatkowym.

Zarząd zaznacza jednocześnie, że dotychczas nie podjął żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

Do góry