Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 30/2021

Rejestracja zmian Statutu

Raport bieżący nr: 30/2021

Data sporządzenia: 02.08.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Rejestracja zmian Statutu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące zarejestrowania zmian w Statucie Spółki dokonanych uchwałami nr 20/2021 i 23/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r.

Zarząd CIECH S.A. przekazuje zestawienie zmian w statucie Spółki oraz tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 29 marca 2018 r. W sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dz. U. Z 2018 r., poz. 757).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

.pdf Statut CIECH S.A. - Tekst jednolity

.pdf Statut CIECH S.A. - Zmiany

Do góry