Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 31/2021

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania energii pochodzącej z małych i mikro modułowych reaktorów jądrowych.

Raport bieżący nr: 31/2021

Data sporządzenia: 08.09.2021 r

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania energii pochodzącej z małych i mikro modułowych reaktorów jądrowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent” lub „CIECH”) informuje, iż w dniu 8 września 2021 roku pomiędzy CIECH i SYNTHOS GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „SGE” oraz łącznie „Strony”) został podpisany list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania przez spółki z Grupy CIECH („Spółki”) energii pochodzącej z małych (Small Modular Reactors) („SMR”) i mikro reaktorów modułowych (Micro Modular Reactors) („MMR”).

Podpisany list intencyjny umożliwi Emitentowi przeprowadzenie gruntownej analizy wykorzystania technologii SMR i MMR w Spółkach.

List intencyjny przewiduje nawiązanie długofalowej współpracy w zakresie określenia charakterystyki potrzeb w zakresie dostaw energii na potrzeby Spółek przy zastosowaniu technologii SMR i MMR, wypracowanie modelu dostaw energii, określenia możliwości i warunków budowy instalacji SMR i MMR na terenie Spółek oraz ustalenie brzegowych warunków umowy dostawy energii do Spółek.

SGE pracuje między innymi nad wdrożeniem technologii SMR i MMR mając na celu stworzenie stabilnych źródeł wytwarzania czystej, bez emisyjnej energii elektrycznej oraz cieplnej, w szczególności na cele przemysłowe oraz po kosztach konkurencyjnych w stosunku do źródeł tradycyjnych. SGE jest stroną szeregu porozumień z dostawcami technologii w obszarze energetyki jądrowej, w szczególności jest strategicznym i wyłącznym partnerem GE-Hitachi Nuclear Energy Americas LLC w zakresie wdrożenia innowacyjnej technologii SMR w postaci reaktora BWRX-300.

Współpraca Stron wpisuje się w przyjętą przez Emitenta Strategię Grupy CIECH z dnia 5 grudnia 2018 roku (raport bieżący nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku), Strategię ESG Grupy CIECH (https://esgciech.com/) i działania Grupy mające na celu:

  1. zmniejszenie emisji CO2 Grupy o 33% do roku 2026,
  2. wycofanie węgla jako surowca do produkcji energii do roku 2033,
  3. osiągnięcie neutralności klimatycznej Grupy (net zero) do roku 2040.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
  2. Mirosław Skowron – Członek Zarządu

Do góry