Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 1/2022

Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Raport bieżący nr: 1/2022

Data sporządzenia: 26.01.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

CIECH S.A. („Emitent”) niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Raporty kwartalne:

  • skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe w dniu 19 maja 2022 roku;
  • skonsolidowany raport za trzy kwartały 2022 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe – w dniu 17 listopada 2022 roku.

Raport półroczny:

  • skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku, rozszerzony o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe – w dniu 25 sierpnia 2022 roku.

Raporty roczne: 

  • jednostkowy raport roczny za 2021 rok – w dniu 24 marca 2022 roku;
  • skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – w dniu 24 marca 2022 roku.

 

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie").

 

Ponadto Emitent informuje, że:

  • skonsolidowane raporty kwartalne zostaną rozszerzone o elementy, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będą publikowane odrębne jednostkowe raporty kwartalne; 
  • skonsolidowany raport półroczny zostanie rozszerzony o elementy, o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będzie publikowany odrębny jednostkowy raport półroczny;
  • zgodnie z § 62 ust. 6 Rozporządzenia roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności emitenta i roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności grupy kapitałowej będą sporządzone w formie jednego dokumentu;  
  • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikowany raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za ostatni kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu


Do góry