Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 3/2022

Wybrane, szacunkowe wyniki skonsolidowane Grupy CIECH za 2021 rok.

Raport bieżący nr: 3/2022

Data sporządzenia: 02.03.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Wybrane, szacunkowe wyniki skonsolidowane Grupy CIECH za 2021 rok. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do prognozy wyników Grupy CIECH w 2021 roku („Prognoza”), opublikowanej w raporcie bieżącym nr 12/2021 w dniu 22.04.2021 r., przekazuje poniżej i w załączeniu wybrane, szacunkowe skonsolidowane wyniki Grupy CIECH osiągnięte w 2021 roku.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2021 rok wyniosły ok. 3.459 mln zł i były o ok. 483 mln (16%) wyższe niż w roku 2020. Prognoza zakładała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3.125 mln zł – 3.285 mln zł.

Szacunkowy  skonsolidowany znormalizowany zysk  EBITDA za 2021 rok wyniósł ok. 724 mln zł i był o 139 mln (24%) wyższy niż w roku 2020. Prognoza zakładała wysokość skonsolidowanego znormalizowanego zysku EBITDA na poziomie 700 mln zł – 735 mln zł. 

Skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 2021 roku wyniosły co najmniej 1.150 mln zł, to jest były wyższe o co najmniej 383 mln (50%) od zanotowanych w roku 2020.

Skonsolidowany dług netto (liczony zgodnie z metodologią przyjętą w umowach kredytowych) wyniósł 1.177 mln zł, czyli o 354 mln zł (23%) mniej niż na koniec roku 2020, a wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 1,63x (przed rokiem: 2,45x).

Zarząd Emitenta informuje, że z uwagi na wypracowanie przez Grupę CIECH w latach 2019-21 wzrostu wartości na poziomie umożliwiającym utworzenie i wypłatę puli premiowej, zdefiniowanej w programie motywacyjnym dla kadry menadżerskiej Grupy CIECH („Program Motywacyjny”) - zostanie zawiązana rezerwa celowa („Rezerwa ”). Szacunkowa wysokość Rezerwy wynosi około 53 mln zł. Rezerwa została uwzględniona w szacunkowych wynikach Grupy CIECH. Ostateczna wysokość Rezerwy zostanie ustalona w oparciu o zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie skonsolidowane Grupy CIECH za 2021 rok. Wypłata puli premiowej, o wartości równej wielkości ostatecznej Rezerwy, nastąpi w latach 2022-2024, w równej części w każdym roku. O Programie Motywacyjnym emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2019 w dniu 26.02.2019 r.  

Ostateczne, skonsolidowane wyniki Grupy CIECH za 2021 rok zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 24.03.2022 r. w zbadanym  przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy CIECH.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu  

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu 


.PDF Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe za 2021 r

Do góry