Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 4/2022

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok.

Raport bieżący nr: 4/2022

Data sporządzenia: 22.03.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok, którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. miała nastąpić w dniu 24 marca 2022 r.

Nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok został wyznaczony na dzień 29.03.2022 roku.

W dniu 22 marca 2022 r. biegły rewident Grupy CIECH - Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. („Audytor”) - poinformował Emitenta o tym, iż do dnia 24 marca 2022 r. z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Audytora, to jest wystąpieniem przypadków Covid-19 u kluczowych członków zespołu audytowego po stronie Deloitte Niemcy i zaistniałą w związku z tym koniecznością przesunięcia finalizacji procedur audytowych istotnego komponentu Grupy Ciech w Niemczech -  nie sporządzi Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CIECH za 2021 rok („Sprawozdanie”). Nowy termin przygotowania Sprawozdania został określony przez Audytora na dzień 29.03.2022 r. Emitent przekazuje w załączeniu informację uzyskaną od Audytora.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu 

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

 

 

 


pdf DTT - informacja

Do góry