Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 5/2022

Aktualizacja wybranych, szacunkowych wyników skonsolidowanych Grupy CIECH za 2021 rok.

Raport bieżący nr: 5/2022

Data sporządzenia: 22.03.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Aktualizacja wybranych, szacunkowych wyników skonsolidowanych Grupy CIECH za 2021 rok. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w związku z niezależną od Emitenta zmianą terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok ogłoszoną  raportem bieżącym nr 4/2022 z dnia 22.03.2022 r i w celu uniknięcia niepewności związanej ze wspomnianą zmianą terminu, w nawiązaniu do prognozy wyników Grupy CIECH w 2021 roku opublikowanej w raporcie bieżącym nr 12/2021 w dniu 22.04.2021 r., wybranych, szacunkowych wyników skonsolidowanych Grupy CIECH za 2021 roku opublikowanych w raporcie bieżącym nr 3/2022 w dniu 02.03.2022 r. („Wyniki Szacunkowe”), przekazuje poniżej zaktualizowane wybrane, szacunkowe skonsolidowane wyniki Grupy CIECH osiągnięte w 2021 roku („Wyniki Szacunkowe Zaktualizowane”).

 • szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2021 rok: 3 460 mln zł (wzrost rok do roku (rdr) o 16% o 484 mln zł);
 • szacunkowy  skonsolidowany znormalizowany zysk  EBITDA za 2021 rok na działalności kontynuowanej: 727 mln zł (wzrost rdr o 24%, o 141 mln zł);
 • szacunkowy  skonsolidowany znormalizowany zysk  EBITDA na działalności kontynuowanej oczyszczony z niegotówkowego odpisu na program motywacyjny (LTIP) ujętego w 2021 roku: 778 mln zł (wzrost o 33% rdr, o 193 mln zł);
 • skonsolidowany zysk netto za 2021 roku: 292 mln zł (wzrost o 128%, o 164 mln zł);skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 2021 roku (OCF): 1 279 mln zł (wzrost o 67% rdr, o 512 mln zł);
 • skonsolidowany dług netto (liczony zgodnie z metodologią przyjętą w umowach kredytowych) na koniec 2021 roku: 1 178 mln zł (spadek o 23% rdr, o 354 mln zł), wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 1,63x (spadek o 33 proc. rdr, o 0,82 pp).

W porównaniu z Wynikami Szacunkowymi – Wyniki Szacunkowe Zaktualizowane nieznacznie się różnią. Wyniki Szacunkowe Zaktualizowane w porównaniu Wyników Szacunkowych odchylają się następująco:

 • przychody ze sprzedaży są wyższe o 1 mln zł;
 • EBITDA znormalizowana jest wyższa o 3 mln zł;
 • EBITDA znormalizowana oczyszczona z niegotówkowego odpisu na program motywacyjny (LTIP) ujętego w 2021 roku jest wyższa o 1 mln zł;
 • Cashflow operacyjny jest wyższy o 129 mln zł;
 • dług netto wg definicji umów kredytowych jest wyższy o 1 mln zł;
 • wskaźnik dług netto/EBITDA pozostaje niezmieniony;
 • Wyniki Szacunkowe nie zawierały wielkości zysku netto.

Ostateczne, skonsolidowane wyniki Grupy CIECH za 2021 rok zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 29.03.2022 r. w zbadanym  przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy CIECH.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu 

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

 

 

 


Do góry